Αποφασεις Συλλογικων Οργανων

Οικονομικη Επιτροπη

ΑΔΑ: 6053ΩΕ6-Ψ1Θ - 343/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε- Έγκριση πρακτικών: α) περί αποσφράγισης των προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων σχετικά με την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων του για το οικονομικό έτος 2020 β) περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων σχετικά με την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων του για το οικονομικό έτος 2020 και γ) περί ελέγχου οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων σχετικά με την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων του για το οικονομικό έτος 2020