Εργα Δημου

Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Ενταγμένο
Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, η οποία αποτελείται από δύο υποέργα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις με σκοπό αφενός την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου και αφετέρου την κατασκευή χώρων υγιεινής στο παλαιό κτίριο και τ...

[frúrio] 2020: Ένας σύγχρονος χώρος εμπειρίας

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Ενταγμένο
Η Πράξη αυτή περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων, από αυτές που προδιαγράφει το εν λόγω master plan, για την ανάδειξη των χώρων του Φρουρίου (Κοιτώνας Αξιωματικών, Κυκλικός Πύργος, Φυλακή, Περίβολοι), τη δημιουργία περιεχομένου, τον εμπλουτισμό τη...

Επέκταση ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – Επίστρωση στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Υπό ένταξη
Η πράξη περιλαμβάνει α) διορθωτικές επεμβάσεις στον προσήνεμο μώλο (καθαιρέσεις τμημάτων ανωδομής και επανασκυροδέτηση - επιστρώσεις), β) προμήθεια και εγκατάσταση 35 ελαστικών προσκρουστήρων, γ) επέκταση του δικτύου ηλεκτροδότησης και υδροδότηση...

Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Ενταγμένο
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί  η βελτίωση του χαρακτήρα της πλατείας και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής μέσα από τις εξής δράσεις: 1) Την πεζοδρόμηση των οδών Κασσάνδρου, Αβέρωφ και Ανωνύμου μπροστά από τη Δημοτική Καπναποθήκη. ...

Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους (πρώην οικόπεδο Κρέη)

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Ενταγμένο
Στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού που βρίσκεται δίπλα στο Παλαιό Υδραγωγείο και την οθωμανική επέκταση της οχύρωσης της Καβάλας, υπάρχουν δύο καταστήματα επί της πρόσοψης στην οδό Λ. Κατσώνη, με μία νεότερη προσθήκη σε αυτά και...

Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των Καπναποθηκών στην Καβάλα

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Υπό ένταξη
Η μελέτη θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των καπναποθηκών, παραμετροποίηση των κτηρίων αυτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους και αναζήτηση -με τη βοήθεια του μελετητή- σεναρίων επανάχρησης και προτάσεων χρήσεω...

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στους τομείς του Τουρισμού – Πολιτισμού και των Δημιουργικών Βιομηχανιών (creative industries)

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Υπό ένταξη
Το ' Kick iT'  αποτελεί μια άτυπη δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στους δύο στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καβάλας, αυτούς του Τουρισμού και της Πολιτιστικής και Δημιουργικής βιομηχανίας. ...

Σύστημα marketing της πόλης της Καβάλας

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Ενταγμένο
Ο Δήμος και οι φορείς του αφουγκραζόμενοι τις σύγχρονες τάσεις αλλά και τις προβληματικές του τομέα αστικής ανάπτυξης, έχουν ξεκινήσει μια σειρά ενεργειών για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εγκαθίδρυσης ενός συστήματος μάρκετινγκ πόλης. Εντούτοις,...

Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ) σε ειδικότητες του τομέα Τουρισμού – Πολιτισμού

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Υπό ένταξη
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση 3 προγραμμάτων κατάρτισης σε πλήθος 60 ατόμων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους ή και υποαπασχολούμενους  εκπαιδευτικού επιπέδου Λυκείου-ΙΕΚ-ΤΕΙ –ΑΕΙ. Οι  προτεινόμενες ενέργειες  περιλαμβάνουν  την παρ...

Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου Καβάλας

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Υπό ένταξη
Η πράξη έχει ως κεντρικό στόχο τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και πληροφόρησης συμβάλλοντας στην  αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής, με κύρια αναφορά στον στρατηγικό τομέα τουρισμού – πολιτισμού. Δευτερευόντως,...

Μελέτη διερεύνησης χωροθέτησης υποδομών προσβασιμότητας της Παλιάς πόλης

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Υπό ένταξη
Κύριο αντικείμενο της πράξης αυτής θα είναι να προσδιοριστούν οι πιθανές θέσεις μιας εγκατάστασης που θα συνδέει κατακόρυφα την πόλη και το λιμάνι με την ιστορική συνοικία της Παναγίας. Συμπληρωματικά θα: Διερευνηθεί εάν είναι εφικτή η βελτί...

Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Υπό ένταξη
Η Πράξη αυτή αποσκοπεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καταγραφή, ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών, φυσικών και τουριστικών πόρων της περιοχής που δύνανται να αξιοποιηθούν για τη στρατηγική ανάπτυξη Προσβάσιμου Τουρισμού στην περιοχή, δηλαδή του...