Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Δηλωση Προσβασιμοτητας

Δηλωση Προσβασιμοτητας

Ο Δήμος Καβάλας δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο: https://kavala.gov.gr/ προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4591/2019 (ΦΕΚ 19 Α’ 12-02-2019, Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 47 Α’ 13-3-19) “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ.1) και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017.”, που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο: https://kavala.gov.gr/

 

Κατάσταση συμμόρφωσης

  1. Ο ιστότοπος συνάδει πλήρως με τις προβλέψεις του Κεφ Β’ “ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ” του ν. 4591/2019.

 

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρθ. 10 ν. 4591/19 κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν (βλέπε παρ.3 αρθ.2 και αρθ.5 ν.4591/19).

 

Μηχανισμός διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων

Στον ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα Ψηφιακών Υπηρεσιών και Διαφάνειας, σύμφωνα με το αρθ.3 “Αιτήσεις προς την Διοίκηση” ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία υποβάλλεται εγγράφως ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο infotech@kavala.gov.gr.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Ψηφιακών Υπηρεσιών και Διαφάνειας

Αρμόδια Υπάλληλος: Σαραφείδου Δέσποινα

Email: infotech@kavala.gov.gr

Τηλέφωνο: 2513500210

Διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 4, Καβάλα

Τ.Κ.: 65403

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η αρμόδια Διεύθυνση του ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο (κατά προτίμηση το δηλωμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ενδιαφερόμενου).

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα του αρ.10 “Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών” ν.4591/2019, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη του αρθ.7 ν.4591/2019 στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).

Ρυθμίσεις Cookies