Αποφασεις Συλλογικων Οργανων

Αποφασεις Δημαρχου

ΑΔΑ: ΨΨΟΗΩΕ6-ΟΧΒ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

ΑΔΑ: 68ΗΓΩΕ6-Γ4Λ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

ΑΔΑ: ΨΓ62ΩΕ6-Ω7Φ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

ΑΔΑ: ΩΑΣΙΩΕ6-Ε3Ω - ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

ΑΔΑ: ΨΡΤ4ΩΕ6-ΦΞΕ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

ΑΔΑ: 60Ν3ΩΕ6-ΛΞΛ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

ΑΔΑ: ΨΩΕΙΩΕ6-Α8Ε - ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ