Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Συμπαραστατης του Δημοτη & της Επιχειρησης

Συμπαραστατης του Δημοτη & της Επιχειρησης

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για το νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”.  Μπορείτε επίσης, να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες και να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

Στο Δήμο Καβάλας, ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλέχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ. αριθ. 542 απόφαση του, στις 21.10.2019 με ειδική πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των παρόντων μελών του (ΑΔΑ: 6ΖΥΗΩΕ6-4ΒΖ).

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν.3852/2010, η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών η οποία λήγει 31/12/2023.

Για το επόμενο διάστημα, κατά το οποίο βρίσκεται σε ισχύ η θητεία του Συμπαραστάτη,  οι θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήματα διαμεσολάβησης για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων και να λαμβάνουν απάντηση εντός (τριάντα) ημερών.

Παράλληλα, ο Συμπαραστάτης μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
Ρυθμίσεις Cookies