Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Συμπαραστατης του Δημοτη & της Επιχειρησης

Νομοθεσια

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές διατάξεις με τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (Νόμους, Εγκυκλίους, Κώδικά Λειτουργίας Συμπαραστάτη στο Δήμο Καβάλας)

Αιτιολογικη Εκθεση

Στην Αιτιολογική Έκθεση του Νομοσχεδίου "Πρόγραμμα Καλλικράτης" και συγκεκριμένα στο άρθρο 77 (σελ 76) παραθέτονται συνοπτικά οι λόγοι καθιέρωσης του θεσμού του Συμπαραστάτη καθώς και με ποιά κριτήρια θα επιλέγεται το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί τον θεσμό σε κάθε φορέα.

Αναλυτικά το άρθρο 77 έχει ως εξής:

καθιερώνεται ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης σε δήμους πληθυσμού άνω των 20.000 κατοίκων. Τα πολυσυζητημένα προβλήματα κακοδιοίκησης στους δήμους, τα παράπονα αρκετών πολιτών για μεροληψία και επιλεκτική πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων των δημοτικών αρχών, αλλά και η υπερφόρτωση του δημάρχου από αιτήματα και παράπονα μεμονωμένων πολιτών και ομάδων, καθιστούν αναγκαία την καθιέρωση ενός νέου θεσμού διαμεσολάβησης μεταξύ διοικουμένων και δημοτικών αρχών και υπηρεσιών.

Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης θα έχει ως αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από την ασφυκτική και, συχνά, παραλυτική, συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών. Μέσω του δημοτικού συμπαραστάτη θα αποτρέπονται πρόσθετες διοικητικές διαδικασίες, προσφυγές στην εποπτεία, σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και στη δικαιοσύνη, επειδή πολλά προβλήματα κακοδιοίκησης θα επιλύονται στο πλαίσιο του ίδιου του δήμου, με αποτέλεσμα και την αποσυμφόρηση των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και την εξοικονόμηση διαδικασιών, πόρων, χρόνου και χρήματος.

Ως δημοτικός συμπαραστάτης θα επιλέγεται πρόσωπο κύρους και εμπειρίας, με ευρεία αποδοχή, αφού η επιλογή του θα πρέπει να συγκεντρώνει ισχυρή πλειοψηφία των 2/3 στο δημοτικό συμβούλιο. Με την ίδια πλειοψηφία παρέχεται δυνατότητα ανάκλησης της επιλογής του, για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδική αιτιολογία. Παράλληλα, αποφεύγεται το ενδεχόμενο πρόκλησης πολιτικών και προσωπικών ανταγωνισμών, μέσω της καθιέρωσης κωλύματος εκλογής του δημοτικού συμπαραστάτη σε αιρετό αξίωμα.

Óõíïäåõôéêá Áñ÷åéá

Εγκυκλιοι σχετικες με τον θεσμο

Μετά την ψήφιση του Ν. 3852/2010 (“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, Φ.Ε.Κ. Α' 87/7.10.2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ακολούθησαν ορισμένες διευκρινιστικές εγκύκλιοι αναφορικά:
  • με τις αλλαγές που αφορούν στους νέους διαμεσολαβητικούς θεσμούς όπως είναι αυτός του Συμπαραστάτη και
  • με τη διαδικασία εκλογής, και καταστατική θέση του Συμπαραστάτη
Ρυθμίσεις Cookies