Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Καταγγελιες

Η κύρια αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι η παραλαβή και η εξέταση καταγγελιών για προβλήματα κακοδιοίκησης που προκαλούν οι υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί η διαμεσολαβητική επίλυσή τους.

Πριν προχωρήσετε στην υποβολή της καταγγελίας ανατρέξτε παρακάτω, στις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, ώστε να είσαστε βέβαιοι για την υποβολή παραδεκτής και βάσιμης καταγγελίας.

Ο Συμπαραστάτης είναι αρμόδιος να ερευνά καταγγελίες που παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Όταν παραλάβει μια καταγγελία, το πρώτο στάδιο έρευνας αφορά το κατά πόσον η καταγγελία είναι παραδεκτή, δηλαδή εάν συντρέχουν και οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:
•    εάν έχει υποβληθεί από πρόσωπο που δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία,
•    εάν αφορά πρόβλημα κακοδιοίκησης
•    εάν το πρόβλημα οφείλεται σε υπηρεσία, νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση του Δήμου Καβάλας


Σχετική διάταξη:
Άρθρο 77 παράγραφος 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”)
“Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.”


Ποιος έχει δικαίωμα καταγγελίας;
Για να είναι παραδεκτή η καταγγελία, πρέπει να υποβάλλεται από:
•    άμεσα θιγόμενους πολίτες
•    άμεσα θιγόμενες επιχειρήσεις
Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αναγκαία η ιδιότητα του δημότη ή της δημότισσας ως προς το πρόσωπο που υποβάλει την καταγγελία. Εάν όμως το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία δεν είναι άμεσα θιγόμενο, τότε η καταγγελία δεν υποβάλλεται παραδεκτώς.
Την καταγγελία μπορεί να υποβάλλει και νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του θιγόμενου.

Παρόλα αυτά, εάν δεν είστε άμεσα θιγόμενη/θιγόμενος ή εάν δεν έχετε την ιδιότητα του πολίτη ή της επιχείρησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με την υποβολή “αναφοράς” (άρθρο 77 παρ. 4 Ν.3852/2010). Η αναφορά είναι η επισήμανση ενός σημαντικού προβλήματος κακοδιοίκησης της δημοτικής διοίκησης, το οποίο ο Συμπαραστάτης μπορεί να ερευνήσει και να περιλάβει στις Ειδικές Προτάσεις που υποβάλλει στην δημοτική αρχή.

“Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.” (Άρθρο 77 παρ. 4 Ν.3852/2010).

Ποιόν αφορά η καταγγελία;
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης διαμεσολαβεί για την επίλυση κάθε προβλήματος κακοδιοίκησης των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν στον Δήμο Καβάλας.

Πρόβλημα κακοδιοίκησης που οφείλεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας στον Συμπαραστάτη του Δήμου Καβάλας.

Για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα μπορεί πράγματι να ερευνηθεί από τον Συμπαραστάτη, (διότι στο πρόβλημα εμπλέκονται υπηρεσίες του Δήμου και όχι κάποιου άλλου φορέα),  μπορείτε να συμβουλευτείτε τις ενότητες

Τι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας

Πρόβλημα κακοδιοίκησης μπορεί να είναι οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει στις σχέσεις των πολιτών/επιχειρήσεων με τις δημοτικές υπηρεσίες, η οποία διαφορά έχει ως επίπτωση την στέρηση, παραβίαση ή προσβολή των δικαιωμάτων τους. Εάν το πρόβλημα δεν επιβαρύνει κάποιο δικαίωμά σας, δεν είστε “θιγόμενοι” και δεν υπάρχει αντικείμενο διαμεσολαβητικής επίλυσης διαφοράς.


Πως μπορεί να υποβληθεί μία καταγγελία
Στο Δήμο Καβάλας, οι καταγγελίες στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να υποβληθούν με τους εξής τρόπους:

Ηλεκτρονική υποβολή
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των τρόπων εξυπηρέτησης των δημοτών, είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας. Στην ενότητα Online Συναλλαγές, και αφού κάποιος εγγραφεί στην πύλη του Δήμου μπορεί να υποβάλει την αίτηση του συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στην αντίστοιχη φόρμα.


Υποβολή με φυσική παρουσία
(Για όσο διαρκούν τα μέτρα περιορισμένων μετακινήσεων λόγω Covid-19 δεν είναι δυνατή η υποβολή καταγγελίας με φυσική παρουσία)

Υποβολή έγγραφης καταγγελίας, με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Συμπαραστάτη, στην δ/νση Φιλίππου 4 (Πρώην κτίριο Λαογραφικού Μουσείου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μπορείτε να βρείτε και να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο εδώ
Ρυθμίσεις Cookies