Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την αναθεση υπηρεσιων καθαρισμου σιντριβανιων του Δημου Καβαλας

Δημοσίευση: 20 Σεπ 2022
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός σιντριβανιών του Δήμου Καβάλας» και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω εμπορία-παραγωγή σχετικών ειδών να υποβάλουν προσφορά έως τις 30-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4, 1ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού πρώτα πρωτοκολληθεί μέχρι εκείνη την ώρα από το τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : Δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και μηδέν λεπτά (13.870,00€) χωρίς Φ.Π.Α 24%, ήτοι Δέκα επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (17.198,80 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%., σε βάρος του Κ.Α. 20.6117.0017 «Καθαρισμός και συντήρηση συντριβανιών», (CPV: 90910000-9 «Υπηρεσίες καθαρισμού»).

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies