Αρχειο Διαγωνισμων

 Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων 2020-2021

Ημ/νία δημοσίευσης: 10 Σεπ 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης του κεντρικού συστήματος ελέγχου του κολυμβητηρίου

Ημ/νία δημοσίευσης: 08 Σεπ 2020
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης του κεντρικού συστήματος ελέγχου και των Η/Μ εγκαταστάσεων του κλειστού κολυμβητήριου προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντήρησεις παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους"

Ημ/νία δημοσίευσης: 31 Αυγ 2020
Αντικείμενο του έργου είναι χωματουργικές εργασίες, καθαιρέσεις, επιστρώσεις, σκυροδέματα, πλινθοδομές - επιχρίσματα κ.α.

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης του γεωδαιτικού σταθμού της Τεχνικής Υπηρεσίας

Ημ/νία δημοσίευσης: 26 Αυγ 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης γεωδαιτικού σταθμού προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021"

Ημ/νία δημοσίευσης: 17 Αυγ 2020
Αντικείμενο του έργου είναι οι διάφορες εργασίες συντήρησης περιλαμβανομένων των κατηγοριών επενδύσεις- επιστρώσεις, χωματουργικά - καθαιρέσεις, σκυροδέματα, πλινθοδομές - επιχρίσματα, κατασκευές ξ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020"

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Αυγ 2020
Αντικείμενο του έργου είναι οι διάφορες εργασίες συντήρησης περιλαμβανομένων των κατηγοριών επενδύσεις- επιστρώσεις, χωματουργικά - καθαιρέσεις, σκυροδέματα, πλινθοδομές - επιχρίσματα, κατασκευές ξ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: "Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 04 Αυγ 2020
Αντικείμενο του έργου θα είναι εργασίες κοπής με ασφαλτοκόπτη της ασφαλτικής ή σκυροδετημένης επιφάνειας , αποξήλωση των κατακερματισμένων στρώσεων , εξυγίανση του εδάφους με θραυστό υλικό λατομείο...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας "Επεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης"

Ημ/νία δημοσίευσης: 04 Αυγ 2020
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης» προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την διενέργεια κλήρωσης ΜΗΜΕΔ μελέτης με τίτλο: «Τεχνική Μελέτη για την διαμόρφωση των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καβάλας»

Ημ/νία δημοσίευσης: 03 Αυγ 2020
Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου/μελέτης