Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Τρεχοντες Διαγωνισμοι

 Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και λάσπης σε εγκαταστάσεις και κτίρια του Δήμου Καβάλας και έλεγχος συστημάτων χλωρίωσης κλειστού Κολυμβητηρίου»

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Απρ 2024
OΟ Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και λάσπης σε εγκαταστάσεις και κτίρια του Δήμου Καβάλας και έλεγχος συστημάτω...

Aνάθεση της προμήθειας με τίτλο «Ενοικίαση μεταλλικών ικριωμάτων 2024»

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Απρ 2024
O Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Ενοικίαση μεταλλικών ικριωμάτων 2024», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω προμήθεια να...

Aνάθεση της προμήθειας με τίτλο «Αρδευτικό Υλικό έτους 2024»

Ημ/νία δημοσίευσης: 23 Απρ 2024
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Αρδευτικό Υλικό έτους 2024» προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή υπηρεσιών να υπ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2024 - 2025"

Ημ/νία δημοσίευσης: 17 Απρ 2024
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντηρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων 2024 - 2025"

Ημ/νία δημοσίευσης: 17 Απρ 2024
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

ΣΒΑΚ: Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2024

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Απρ 2024
Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο ΣΒΑΚ: Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντήρηση αρδευτικών δικτύων, λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2024"

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Απρ 2024
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση των αντλιοστασίων, και των δικτύων άρδευσης του Δήμου Καβάλας. Με το παρόν έργο θα γίνει η αποκατάσταση των βλαβών σε γεωτρήσεις, αντλιοστάσια άρδευσης και σ...

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2024-2025"

Ημ/νία δημοσίευσης: 15 Απρ 2024
Αντικείμενο του έργου είναι οι διάφορες εργασίες συντήρησης περιλαμβανομένων των κατηγοριών επενδύσεις- επιστρώσεις, χωματουργικά - καθαιρέσεις, σκυροδέματα, πλινθοδομές - επιχρίσματα, κατασκευές ξ...
Ρυθμίσεις Cookies