Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για την αναδειξη μελετητη για την αξιοποιηση του κτιριακου αποθεματος των Καπναποθηκων στην Καβαλα

Δημοσίευση: 10 Μαρ 2021
     Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την με αριθμό  59/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία του Συνοπτικού  διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών στην Καβάλα» (Υποέργο 1) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020» ομότιτλης πράξης MIS 5031651,  προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών είναι Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%).

      Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του N.3463/06, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του, ενώ η διακήρυξη  του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr), καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr)

        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας,  Κύπρου 10, στις  22 / 03 / 2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

       Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513 500082 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr, αναρτώντας επιπρόσθετα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης, την μελέτη και τα σχετικά με αυτήν έγγραφα.
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies