Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Επισκευες Σχολικου Συγκροτηματος Νεας Καρβαλης"

Δημοσίευση: 18 Νοε 2021
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του  Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές σχολικού συγκροτήματος Νέας Καρβάλης» προϋπολογισμού έργου 165.061,51 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, CPV–45000000-7.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις, με προϋπολογισμό 19.812,13 €
Σκυροδέματα, με προϋπολογισμό 4.527,83 €
Επενδύσεις – Επιστρώσεις, με προϋπολογισμό 18.489,67 €
Κατασκευές ξύλινες – μεταλλικές, με προϋπολογισμό 76.830,16 €
Μονώσεις – λοιπά τελειώματα, με προϋπολογισμό 30.927,39 €
Η/Μ, με προϋπολογισμό 14.474,33 €
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (άρθρο 21.1 – 22Γ & 22.Δ της διακήρυξης), και που είναι εγκατεστημένοι σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της συμβάσης.

Τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθενται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 30/11/2021, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 3/12/2021.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.300,00 €  και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 10 μήνες και 30 ημέρες θα απευθύνεται προς τον Δήμο Καβάλας.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7321.0002.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2513500226 (Κατερίνα Πιλάτου) και στο 2513500225 (Κατερίνα Μαλλιούρη).  
 
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies