Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια τροφιμων για τις αναγκες του Δημου και των Νομικων Προσωπων 2020-2021

Δημοσίευση: 15 Ιουν 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 188/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓΚΠΩΕ6-ΧΤΙ) περί έγκρισης της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων, προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού οικονομικών ετών 2021 και 2022, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.138.271,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (1.287.177,37 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 10:00 πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500171).

Συνοδευτικα Αρχεια