Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη μελετητη για την εκπονηση Μελετων για την ανεγερση Νεου Κλειστου Γυμναστηριου στην περιοχη Περιγιαλιου στο Δημο Καβαλας

Δημοσίευση: 10 Απρ 2023
Ο Δήμος Καβάλας, Νομού Καβάλας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών για την ανέγερση Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στην περιοχή Περιγιαλίου στο Δήμο Καβάλας», με προεκτιμώμενη αμοιβή (940.583,12€ + 225.739,94€ ΦΠΑ 24%), 1.166.323,06 € με ΦΠΑ 24%, (CPV: 71335000-5), Κ.Α. 61.7411.0001, η οποία χρηματοδοτείται από 256.580,00 € (με ΦΠΑ) επιχορήγηση «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και 909.743,06 € (με ΦΠΑ) «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΑΤΑ», με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

Η μελέτη περιλαμβάνει τις κατηγορίες: (06) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, (07) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες, (21) Γεωτεχνικές Μελέτες και ‘Έρευνες, (08) Στατικές μελέτες και (09) Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 940,583,12 € (με απρόβλεπτες δαπάνες, χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

1. 311.907,28 € για την εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών
2. 90.185,33 € για την εκπόνηση Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών
3. 47.430,85 € για την εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών
4. 183.445,24 € για την εκπόνηση Στατικών Μελετών
5. 222.620,95 € για την εκπόνηση Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών Μελετών
6. 84.993,47 € για την σύνταξη μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ, των τευχών Δημοπράτησης και Έκδοση Οικοδομικής Αδείας και Απαραίτητων Εγκρίσεων

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.kavala.gov.gr. Πληροφορίες: Κατερίνα Μαλλιούρη, τηλ. 2513 500 225.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο
14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 22/05/2023, ημέρα Δευτέρα ώρα: 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης άνοιγμα προσφορών: 26/05/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.


Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16/05/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 19/05/2023.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies