Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακοινωση Προσληψης εικοσι πεντε (25) Υ.Ε. Υδρονομεων Αρδευσης

Δημοσίευση: 17 Απρ 2024
Ο Δήμαρχος ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (25) Υ.Ε. Υδρονομέων Άρδευσης, για την αρδευτική περίοδο από 01-05-2024 έως 30-09-2024, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εύρυθμη λειτουργία των αρδευτικών συστημάτων του Δήμου Καβάλας την αρδευτική περίοδο έτους 2024, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
β) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνουν το 60ο. «Υδρονομέας δύναται να εκλεγεί και ο έχοντας ηλικία μέχρι 65 ετών, κατόπιν ειδικής αιτιολογημένης απόφασης» (προσθ. εδαφ. από άρθρο 2 Β.Δ. 339/1960).
γ) Να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κατεβάζουν έντυπο αίτησης από την ηλεκτρονική διεύθυνση kavala.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ › ΕΡΓΑΣΙΑ ›ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει από 18/04/2024 έως και 22/04/2024 με τους εξής τρόπους:

α) στο Γραφείο Προσωπικού (Παλαιολόγου 4, 3ος όροφος, πάνω από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας)
β) στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων (Κρηνίδες).

Με την αίτηση θα υποβάλλονται:

1. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) έχω τις απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις (Δημοτικού), β) δεν έχω κώλυμα από ποινική καταδίκη & δεν τελώ υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, γ) έχω την ελληνική ιθαγένεια, και δ) έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που μου επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητάς μου.
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.

 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies