Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακοινωση προσληψης (93) ατομων για την καθαριοτητα σχολικων μοναδων

Δημοσίευση: 27 Ιουλ 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Εγκρίθηκε η πρόσληψη ενενήντα τριών (93) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριων σχολικών μονάδων,
εκ των οποίων πενήντα πέντε (55) με πλήρη απασχόληση και τριάντα οκτώ (38) με μερική (4ωρη).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα
III) και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου Καβάλας, Κύπρου 10, Τ.Κ. 65403, υπόψη κας Αρνίδου Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας:
2513500114 και 2513500115), είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: work@kavala.gov.gr
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη
των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των
αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή και να συνοδεύεται με όλα τα δικαιολογητικά.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο
εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies