Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Ποιοτητας Ζωης

Δημοσίευση: 10 Μαϊ 2019
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                   
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Αρ. Πρόσκλησης: 8

Καβάλα, 9 Μαΐου 2019

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, 5 & 6 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθ. πρωτ. 30565/2014 Εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών, κεφ. δ’, τις υπ’ αριθ. 120/2017, 38/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 38128/02-08-2017 απόφαση της Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 13 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με το εξής θέμα:
 
  1. Έγκριση ή μη, σχετικά με επισκευές σε ρυμοτομούμενο κτίσμα.
 
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
                        
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
 Αναστάσιος Τσουρουκίδης
Αντιδήμαρχος Καβάλας