Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την αναθεση της Υπηρεσιας Συλλογης Συμμεικτων και Ανακυκλωσιμων Αστικων Στερεων Αποβλητων

Δημοσίευση: 10 Μαϊ 2024
O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 161/2024  (ΑΔΑ: Ψ97ΣΩΕ6-ΤΞΕ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή Σύμμεικτων και Ανακυκλώσιμων Αστικών Στερεών Αποβλήτων στους οικισμούς Παληού, Νέας Καρβάλης και Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, Πλύση Μέσων Προσωρινής Αποθήκευσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας και Υπηρεσίες Οδοκαθαρισμού - Σάρωσης Οδών στον οικισμό του Παληού του Δήμου Καβάλας ετών 2024 ,2025,2026», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 531.280,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (658.787,78 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%), με προαίρεση 531.280,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (ποσό προαίρεσης 658.787,78 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%). Το συνολικό ποσό δαπάνης με προαίρεση είναι 1.062.560,94 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (1.317.575,56 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%).  CPV: 90511100-3 (Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων), 90611000-3 (Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού), 90612000-0 (Υπηρεσίες σάρωσης δρόμων), 90918000-5 (Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων).

Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό με Αύξοντα Αριθμό: 350260 και αναρτήθηκε στη Διαδικτυακή Πύλη (https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Ν. 4250/2014, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4782/2021. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες για τις υπηρεσίες (Α) και σε δώδεκα (12) μήνες για τις υπηρεσίες (Β) όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 1.3 και στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας  (EL 515).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’αριθμ. 14023/10-05-2024 Διακήρυξης.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συνυπολογιζόμενου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης), ήτοι για το ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (10.625,61 €).

Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily στις 08/05/2024 για δημοσίευση με ηλεκτρονική αποστολή.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 17/06/2024 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies