Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την αναθεση των Υπηρεσιων Συντηρησης Χωρων Πρασινου - Λοιπων Κοινοχρηστων Χωρων, Αρδευτικων Δικτυων και Κλαδευσης Δεντρων

Δημοσίευση: 15 Ιαν 2024
O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 131/2023 (ΑΔΑ Ψ30ΨΩΕ6-729) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου - λοιπών κοινόχρηστων χώρων, αρδευτικών δικτύων και κλάδευσης δέντρων», διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών», και συγκεκριμένα για το Τμήμα 1: «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων - πεζοδρομίων - αυτοφυούς ξυλώδους βλάστησης κλπ» και για το Τμήμα 2: «Συντήρηση χώρων πρασίνου», για τα οποία δεν υπήρξε ανάδοχος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά τμήμα, στο σύνολο του προϋπολογισμού του τμήματος, εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 243.853,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (302.378,66 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV: 77312000-0 για το Τμήμα 1: Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων - πεζοδρομίων - αυτοφυούς ξυλώδους βλάστησης κλπ, και με CPV: 77313000-7 για το Τμήμα 2: Συντήρηση χώρων πρασίνου.

   Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό με Αύξοντα Αριθμό: 302265, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Ν. 4250/2014 και του Ν. 4782/2021. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ έως  τις 31-12-2024. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515).

    Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 1344/15-01-2024 Διακήρυξης.

      Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

    Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, κάθε τμήματος για το οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.

      Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily στις 09/01/2024 με ηλεκτρονική αποστολή.
 
  Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 21/02/2024 και ώρα 15:00.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).

 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies