Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναθεση Υπηρεσιας "Ναυαγοσωστικη καλυψη των λουτρικων εγκαταστασεων ετους 2024" του Δημου Καβαλας

Δημοσίευση: 30 Απρ 2024
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 203/2024 (ΑΔΑ: ΨΠΨ6ΩΕ6-Υ6Β) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκαν για την Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων Ραψάνης, Περιγιαλίου, Ναυαγός (Παληό), KIKABU - Μεσόγειος (Παληό), Γλάστρες (Παληό), Εκκλησία (Παληό) και Νέα Καρβάλη έτους 2024», διάρκειας από 01η Ιουνίου 2024 ή την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και ανάρτηση αυτής το ΚΗΜΔΗΣ (στην περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης και η σχετική σύμβαση υπογραφεί μετά από την 01/06/2024) και τέλος της υπηρεσίας η 30ή Σεπτεμβρίου 2024, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού καθώς έχοντας υπόψη και την ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών, επί ποινή αποκλεισμού και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 177.905,28 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 16/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies