Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοικτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου κατω των οριων για την υπηρεσια με τιτλο «Συντηρηση των ηλεκτρομηχανολογικων εγκαταστασεων και του ηλεκτρομηχανολογικου εξοπλισμου των αθλητικων εγκαταστασεων του Δημου Καβαλας», διαρκειας δωδεκα (12) μηνων

Δημοσίευση: 02 Απρ 2024
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 116/2024 (ΑΔΑ: 6ΖΖΥΩΕ6-ΙΓ1) Απόφαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκαν για την παροχή υπηρεσιών με
τίτλο «Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ, τα έγγραφα της σύμβασης,
οι όροι του διαγωνισμού καθώς λαμβάνοντας υπόψη και την ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης
της σχετικής πίστωσης, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά ανά τμήμα, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος
και η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 72.478,00 €
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 19/04/2024 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και από την
ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies