Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια καυσιμων Δημου Καβαλας και του ΝΠΔΔ του ΔΗΠΕΘΕ

Δημοσίευση: 16 Ιαν 2024
      Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 429/2023 (ΑΔΑ ΨΘ9ΓΩΕ6-ΕΤ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και του ΝΠΔΔ του (ΔΗΠΕΘΕ), με διάρκεια εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 2.928.006,20 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (3.630.727,69 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%), με ρήτρα αναθεώρησης 10%, ποσού 363.072,77 με ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού (συμπ/νης της ρήτρας αναθεώρησης)  3.993.800,46 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

       Κωδικός CPV Τμήματος 1’ Πετρέλαιο θέρμανσης: 09135100-5, Τμήματος 2’ Βενζίνη αμόλυβδη: 09132100-4, Τμήματος 3’ Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8.

      Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4270/2014, του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ για κάθε τμήμα για το οποίο συμμετέχουν.

 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 26/02/2024 και ώρα 15:00.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).
 
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies