Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την Προμηθεια καδων απορριμματων ετους 2024

Δημοσίευση: 01 Φεβ 2024
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 22/2024 (ΑΔΑ:ΡΙΟΞΩΕ6-ΨΓ2) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκαν η «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2024» διάρκειας έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ της προμήθειας, επί ποινή αποκλεισμού και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 149.971,80 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικότερα η δαπάνη περιλαμβάνει τα δύο κάτωθι τμήματα:

 Τμήμα 1 «Πλαστικός κάδος ανακύκλωσης (1.100 Lt)» ποσού 19.840,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (CPV: 34928480-6).

 Τμήμα 2 «Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων (1.100 Lt & 770 Lt) ποσού 130.131,80 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (CPV: 34928480-6).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης. Τόπος παράδοσης ορίζεται το αμαξοστάξιο του Δήμου Καβάλας, εκτός εάν υποδειχθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας άλλος χώρος. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της μελέτης χωρίς ΦΠΑ.

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του Ν. 3852/2010, του Ν.4250/2014 και του Ν.4782/2021.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 19/02/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies