Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια ειδων Ατομικης Προστασιας για τις αναγκες του Προσωπικου του Δημου Καβαλας

Δημοσίευση: 20 Φεβ 2024
      Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 379/2023 (ΑΔΑ: 6ΡΖΟΩΕ6-1ΣΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια "Ειδών Ατομικής Προστασίας" για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Καβάλας, διάρκειας δεκατριών (13) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, στο σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος.  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 316.733,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (392.748,92 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal.

       Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily,  στις 17/01/2024, με ηλεκτρονική αποστολή.

  Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 28/02/2024 και ώρα 15:00.

          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal).
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies