Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την υπηρεσια με τιτλο «Συλλογη - Μεταφορα - Επεξεργασια - Αξιοποιηση και Διαθεση Ογκωδων Αποβλητων, Πρασινων Αποβλητων, Αποβλητων Εκσκαφων, Κατασκευων και Κατεδαφισεων και λοιπων Αστικων Στερεων Αποβλητων Δημου Καβαλας ετων 2024, 2025 και 2026»

Δημοσίευση: 13 Μαϊ 2024
      O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 162/2024  (ΑΔΑ: 9326ΩΕ6-315) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή - Μεταφορά - Επεξεργασία - Αξιοποίηση και Διάθεση Ογκωδών Αποβλήτων, Πράσινων Αποβλήτων, Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και λοιπών Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Καβάλας ετών 2024, 2025 και 2026», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, για το σύνολο όμως των ποσοτήτων του τμήματος, εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 509.053,32 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (631.226,12 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%), με προαίρεση 240.026,66 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (ποσό προαίρεσης 297.633,06 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%). Το συνολικό ποσό δαπάνης με προαίρεση είναι 749.079,98 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (928.859,18 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%).  CPV: 90513000-6 ( Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης µη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων), 90512000-9 (Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων).
Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό με Αύξοντα Αριθμό: 350404 και αναρτήθηκε στη Διαδικτυακή Πύλη (https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Ν. 4250/2014, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4782/2021. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 1.3 και στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας  (EL 515).
      Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’αριθμ. 14194/13-05-2024 Διακήρυξης.
      Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
      Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συνυπολογιζόμενου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης), του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
 
Τμήματα Ποσό εγγυητικής
Α Οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε Ευρώ και επτά λεπτά (8.665,07 €)
Β Χίλια ογδόντα έξι Ευρώ και μηδέν λεπτά (1.086,00 €)
Γ Τετρακόσια τριάντα Ευρώ και μηδέν λεπτά (430,00 €)

.
      Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily στις 10/05/2024 για δημοσίευση με ηλεκτρονική αποστολή.
      Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 20/06/2024 και ώρα 15:00.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies