Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναθεση της υπηρεσιας συντηρησης φωτεινης σηματοδοτησης

Δημοσίευση: 14 Σεπ 2023
Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 261/2023 (ΑΔΑ: Ω8ΘΩΩΕ6-ΡΤΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση – επέκταση εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 59.977,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (74.371,48 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV: 50232200-2 (Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4250/2014.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών για την διατήρηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας του Δήμου Καβάλας που είναι εγκατεστημένες σε διασταυρώσεις του δημοτικού οδικού δικτύου. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των χιλίων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1.199,54 €).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr/ του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Τρίτη, 03/10/2023 και ώρα 15:00.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies