Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για την αναθεση της υπηρεσιας μισθωσης γερανων με χειριστη 2021

Δημοσίευση: 11 Μαϊ 2021
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 145/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η υπηρεσία «Μίσθωση γερανών με χειριστή ετους 2021» ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.374,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 33.943,76 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για το σύνολο του προϋπολογισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου 10, στις  24/05/2021, ημέρα  Δευτέρα  και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλώνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλώνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513.500086  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, καθώς και σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού, θα βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr),στη διαδρομή: Eπικαιρότητα – Διαγωνισμοί – Τρέχοντες (Μίσθωση γερανών με χειριστή) καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies