Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την προμηθεια αρδευτικου υλικου ετους 2021

Δημοσίευση: 13 Μαϊ 2021
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 169/2021 (ΑΔΑ: Ψ51ΔΩΕ6-ΒΨΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια αρδευτικού υλικού έτους 2021, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών ανά τμήμα, που θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 36.789,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου 10, στις 24-05-2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ή στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500085 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies