Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναθεση υπηρεσιων στο πλαισιο της υλοποιησης Επιχειρησιακου Προγραμματος Επισ. & Βασικης Υλικης Συνδρομης ΤΕΒΑ 2014-2020

Δημοσίευση: 29 Μαρ 2021
O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 629/2020 (ΑΔΑ: 64Φ7ΩΕ6-ΞΞΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, και την υπ’ αριθμ. 73/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΞΘΥΩΕ6-33Τ), περί α) ματαίωσης, λόγω μη υποβολής προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σχετικά με την υπηρεσία «Ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014 – 2020» για το έτος 2021, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 90.432,53 € χωρίς ΦΠΑ (112.136,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και β) επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν λόγω διαγωνισμού, προκηρύσσει την επανάληψη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014 – 2020» για το έτος 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies