Ανακοινωσεις

Προκηρυξη για την προμηθεια ειδων ατομικης προστασιας για το προσωπικο του Δημου Καβαλας

Δημοσίευση: 07 Ιουλ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 251/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΙΥ9ΩΕ6-163) περί έγκρισης της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων, προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας 2020 - 2021, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 316.368,68 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (392.297,18 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 (Προστασία χεριών) με CPV 18141000-9, Τμήμα 2 (Προστασία κεφαλής - οράσεως) με CPV 18143000-3, Τμήμα 3 (Προστασία αναπνοής) με CPV 18143000-3, Τμήμα 4 (Προστατευτική ενδυμασία) με CPV 35113400-3, Τμήμα 5 (Υποδήματα) με CPV 18830000-6 και Τμήμα 6 (Διάφορα μέσα προστασίας) με CPV 18143000-3.

Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2021. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για ποσό έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (6.327,37 €), εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 03/08/2020 και ώρα 10:00πμ. Περίληψη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED - Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 03/07/2020 με ηλεκτρονική αποστολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500171)..

Συνοδευτικα Αρχεια