Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια ειδων καθαριοτητας και ευπρεπισμου για τις αναγκες του Δημου Καβαλας και των Νομικων Προσωπων αυτου ετους 2019-2020

Δημοσίευση: 05 Σεπ 2019
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 244/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝΝ2ΩΕ6-ΟΓΑ) περί έγκρισης της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, σχετικά με την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού οικονομικών ετών 2019 - 2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 281.323,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 226.873,86 €, ΦΠΑ: 54.449,73 €) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 (Προϊόντα Καθαρισμού) με CPV 39830000-9, Τμήμα 2 (Είδη Χαρτικών – Υλικά Ευπρεπισμού και Βρεφικής Περιποίησης: χαρτί υγείας, κουζίνας, χαρτοπετσέτες, παιδικές πάνες, κλπ) με CPV 33700000-7, Τμήμα 3 (Είδη Οικιακής Χρήσης και Αναλώσιμα – Υλικά Τροφοδοσίας) με CPV 39220000-0, Τμήμα 4 (Εξοπλισμός καθαριότητας – Συσκευές) με CPV 39224300-1, Τμήμα 5 (Σακούλες) με CPV 19640000-4.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 04/10/2019 και ώρα 10:00πμ.

Συνοδευτικα Αρχεια