Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Συντηρηση αρδευτικων δικτυων, λειτουργια και ανακατασκευη αντλιοστασιων αρδευσης ετους 2023"

Δημοσίευση: 05 Απρ 2023
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2023» προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης 2.056,10 €) χωρίς ΦΠΑ, CPV– 45232120-9.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

• Κατηγορία Μηχανολογικές εργασίες, με προϋπολογισμό 14.927,00 €
• Κατηγορία Ηλεκτρολογικές εργασίες, με προϋπολογισμό 14.927,00 €
• Κατηγορία Δίκτυα, με προϋπολογισμό 17.641,00 €
• Κατηγορία Χωματουργικά, με προϋπολογισμό 2.714,00 €
• Κατηγορία Εργασίες συντήρησης, με προϋπολογισμό 5.428,00 €
• Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 2.306,90 €
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/05/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.


Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2513500226 Κατερίνα Πιλάτου και 2513500225 Κατερίνα Μαλλιούρη.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies