Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

ΣΒΑΚ: Κατασκευη υποδομων και διανοιξεις οδων στην περιοχη Περιγιαλιου

Δημοσίευση: 07 Φεβ 2023
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΒΑΚ: Κατασκευή υποδομών και διανοίξεις οδών στην περιοχή Περιγιαλίου» προϋπολογισμού έργου 403.225,81 € (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης 15.000,51 € και απολογιστικών 18.893,11 €) χωρίς ΦΠΑ, CPV–45233120-6.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

1. Εκσκαφές – Καθαιρέσεις - Επιχώσεις, με προϋπολογισμό 308.375,32 €
2. Οδοστρωσία, με προϋπολογισμό 60.956,87 €

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies