Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ακυρωση - ΣΒΑΚ: Κατασκευη υποδομων και διανοιξεις οδων στην περιοχη Περιγιαλιου

Δημοσίευση: 03 Ιουλ 2023
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 4555/2018) και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και τις υπ’αριθ.πρωτ. 549/10-01-2022 & 10934/9-5-2023 αποφάσεις Δημάρχου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΒΑΚ: Κατασκευή υποδομών και διανοίξεις οδών στην περιοχή Περιγιαλίου»», ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 15391/2023 εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Έργων της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΣΧΕΤ.: Το υπ'αριθμό πρωτοκόλλου 38029/21-6-2023 (α.π. Δήμου Καβάλας: 15291/21-6-2023) έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ'αριθμό 18/2023 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ΠΕ Καβάλας.

Ο διαγωνισμός της εν θέματι μελέτης δημοσιεύθηκε 7/2/2023 στο ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr ).

Με την ως άνω σχετική πράξη, κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της ελεγχόμενης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για την ανάθεση του εν θέματι έργου, για τους κατωτέρω λόγους:

α) δεν διασφαλίσθηκαν πόροι πουν να καλύπτουν το 30% του προϋπολογισμού της χρηματοδότησης του έργου, εφόσον καλυπτόταν αποκλειστικά από πόρους «εισφορά σε χρήμα γης, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1337/1983
β) δεν εκπληρώνεται το κριτήριο της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 παρ. 1 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127), βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει αίτηση ανάκλησης στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της Πράξης αυτής, η υπηρεσία μας εισηγείται τη λήψη απόφασης από εσάς έχοντας υπ’ όψη του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019), με την οποία θα εγκρίνετε:

Α) τη μη άσκηση αίτησης ανακλήσεως προς το VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί της υπ' αριθμό 18/2023 πράξης του Αναπληρωτή Επιτρόπου του ΕΛΣΥΝ στην ΠΕ Καβάλας,
Β) την ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου, δυνάμει των παρ. 2α και 4 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

Λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και μέλος της Επιτροπής κ. Ιακωβίδης Ιωάννης έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα και απάντησε σε ερωτήματα που τέθηκαν.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ'αρ. 18/2023 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την ανωτέρω εισήγηση,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει:

α) τη μη άσκηση αίτησης ανακλήσεως προς το VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της υπ' αριθμό 18/2023 πράξης του Αναπληρωτή Επιτρόπου του ΕΛΣΥΝ στην ΠΕ Καβάλας και, β) τη ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης του εν θέματι έργου, δυνάμει των παρ. 2α και 4 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, για τους προαναφερόμενους λόγους.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies