Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη μελετητη για την εκπονηση μελετης για την Βιοκλιματικη και λειτουργικη αναβαθμιση παραλιακης οδου Περιγιαλιου

Δημοσίευση: 23 Φεβ 2023
Ο Δήμος Καβάλας, Νομού Καβάλας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής οδού Περιγιαλίου», με προεκτιμώμενη αμοιβή (1.165.541,30€ + 279.729,91€ ΦΠΑ 24%), 1.445.271,21 € με ΦΠΑ 24%, (CPV: 71335000-5), Κ.Α. 64.7413.0002, η οποία χρηματοδοτείται με 300.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) επιχορήγηση από «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και 1.145.271,21 € (με ΦΠΑ 24%) επιχορήγηση από «ΣΑΤΑ», με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

Η μελέτη περιλαμβάνει τις κατηγορίες: (16) Τοπογραφικές Μελέτες, (07) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες, (08) Στατικές Μελέτες, (10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, (09) Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές, (13) Μελέτες Υδραυλικών Έργων, (25) Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 03/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης άνοιγμα προσφορών: 07/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 01/04/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 05/04/2023.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies