Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Ασφαλτοστρωσεις – Τσιμεντοστρωσεις – Οδοσημανση Δ.Ε. Καβαλας 2022-2023"

Δημοσίευση: 20 Οκτ 2022
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων 2022-2023» προϋπολογισμού έργου 500.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης 19.254,93 €, χωρίς ΦΠΑ, CPV–45233120-6.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

1. Χωματουργικά Εργασίες – Τεχνικά Έργα, με προϋπολογισμό 72.825,44 €
2. Οδοστρωσία, με προϋπολογισμό 407.919,63 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies