Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Συντηρησεις Δημοτικων κτιριων Δημου Καβαλας ετους 2020"

Δημοσίευση: 12 Αυγ 2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020” προϋπολογισμού μελέτης 161.290,32 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ με CPV – 45212410-3.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

1) Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 24.193,56 € (χωρίς ΦΠΑ),
2) Κατηγορία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 32.258,06 € (χωρίς ΦΠΑ),
3) Κατηγορία ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 32.258,06 € (χωρίς ΦΠΑ),
4) Κατηγορία ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ με προϋπολογισμό 32.258,06 € (χωρίς ΦΠΑ)
5) Κατηγορία ΔΙΚΤΥΑ με προϋπολογισμό 40.322,58 € (χωρίς ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην Α2 τάξη και άνω και έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ στην Α1 τάξη και άνω.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 (είκοσι τέσσερεις ) μήνες από την υπογραφή της συμβάσης.

Τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθενται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 01/09/2020, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 04/09/2020.     

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.226,00 €  και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες θα απευθύνεται προς τον Δήμο Καβάλας.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7331.0006

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2510 451341, κ. Καραμφυλλίδη Δημήτριο.  
 
 

Συνοδευτικα Αρχεια