Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Εκλογικα Τμηματα - Ευρωεκλογες 2024

Δημοσίευση: 28 Μαϊ 2024
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
 
Έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις:
α.  Των άρθρων 51, 52 και 55 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών [Π.Δ.26/2012   (ΦΕΚ 57 Α') "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών"όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
β. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) "Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι" και ισχύουν
γ. Το υπ΄αριθμ.18/2024 Π.Δ. (ΦΕΚ 50/Α΄) "Ορισμός της ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".
δ.Της παρ.1 του αρθ.23 του Ν.4023/2011 (ΦΕΚ22/Ά)
ε.Το υπ΄αριθμ.18/2024 Π.Δ. (ΦΕΚ 50/Α΄) "Ορισμός της ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".
στ.Την με αριθμό 142744/2356 από 16-5-2024 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας με την οποία   καθορίσθηκαν τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου  Καβάλας για τη για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
 
Γνωστοποιεί ότι
 
Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί στις 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 7.00 ώρα και θα λήξει την 19.00 στα εκλογικά τμήματα που έχουν ορισθεί με την 142744/2356 από 16-5-2024 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

 
Πληροφορίες για δικαστικούς αντιπροσώπους
Η παραλαβή του εκλογικού υλικού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου απο τις 7:00 έως τις 19:00, από τις Δημοτικές Αποθήκες που βρίσκονται στο Στρατόπεδο Κοτσάλου  στο Περιγιάλι.
Για πληροφορίες σχετικά μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2513500 055, 056, 057
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies