Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Σχολικες Επιτροπες Δημου Καβαλας

Σχολικες Επιτροπες Δημου Καβαλας

Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για προσωπικο καθαριοτητας με συμβαση εργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (1) ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ / ΤΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΟΛΕΙΟ:
 
 1. Μία θέση καθαριστή/στριας στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καβάλας.
 
Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας έχοντας υπόψη :
 
1.Το άρθρο 243 του Ν. 3463/2006
2.Το άρθρο 36 του Ν. 3699/2008
3.Το άρθρο 36 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’/31-10-2014)
4. Το άρθρο 51 του Ν.4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/27-07-2016)
5. Τη με αριθμό Κ1/138816 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2759/Β/01-09-2016)
6.Το υπ’ αριθ. 606/385/31669/02-09-2016 έγγραφο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
7.Το άρθρο 8 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α’/15-2-2017)
8.Την υπ΄αριθμ.64/2017Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 
               Την ανάγκη κάλυψης της ανάγκης της καθαριότητας από έναν καθαριστή ή καθαρίστρια με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2017 – 2018 στο σχολείο:
 • Μία θέση καθαριστή/στριας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καβάλας
 
               Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
               Οι αίθουσες και το ωράριο εργασίας θα καθοριστούν με την υπογραφείσα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.
 
Α.   ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
 
 • Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και πολίτες άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν.2431/1996) ή Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς.
 • Να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως για την οποία υποβάλουν την αίτηση.
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας στην οποία εδρεύει το σχολείο για το οποίο επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση.
 
Β.        ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
 
 • Έγγραφη αίτηση με πλήρη τα στοιχεία του
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση μονίμου ή φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ από τον οποίο να προκύπτει η κατοικία.
 • Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα.
 • Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι δεν εργάζεται σε άλλον ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.
   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 12-10-2017 έως και αύριο 13-10-201, μέχρι τις 15:00, στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας,Παλαιολόγου 9-Καβάλα.
 
      Καβάλα, 12-10-2017
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                        ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 
                    
 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 
                                                                            
                  
 
 

Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για προσωπικο καθαριοτητας με συμβαση εργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (1) ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ / ΤΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ 8ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ

Ανάγκη κάλυψης της ανάγκης της καθαριότητας με μία θέση καθαριστή /στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο 8ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου  Καβάλας λόγω ασθένειας υπαλλήλου ΙΔΑΧ και για  το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο βάσει ιατρικής γνωμάτευσης για την επάνοδο της μόνιμης υπαλλήλου στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
 
               Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
               Οι αίθουσες και το ωράριο εργασίας θα καθοριστούν με την υπογραφείσα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 8-2-2018 έως 12-02-2018 και μέχρι της 15:00, στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας Παλαιολόγου 9, Καβάλα.
 

Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για προσωπικο καθαριοτητας με συμβαση εργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (1) ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ / ΤΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ 5ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020

Ανάγκη κάλυψης της ανάγκης της καθαριότητας με μία θέση καθαριστή /στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο 5ο ΓΕΛ του Δήμου  Καβάλας.
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι αίθουσες και το ωράριο εργασίας θα καθοριστούν με την υπογραφείσα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 19-9-2018 έως 21-9-2018 και μέχρι της 15:00, στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας Παλαιολόγου 9, Καβάλα.

Πλήρης πρόσκληση: ΑΔΑ 6Δ3Θ4653ΔΔ-ΘΘΜ

Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για προσωπικο καθαριοτητας με συμβαση εργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (4) ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020

Ανάγκη κάλυψης της ανάγκης της καθαριότητας με τέσσερις θέσεις καθαριστή /στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου  Καβάλας.
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι αίθουσες και το ωράριο εργασίας θα καθοριστούν με την υπογραφείσα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 19-9-2018 έως 21-9-2018 και μέχρι της 15:00, στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας Παλαιολόγου 9, Καβάλα.

Πλήρης πρόσκληση: ΑΔΑ 61Μ44653ΔΦ-ΗΡ4

Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για προσωπικο καθαριοτητας με συμβαση εργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (1) ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ / ΤΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ  10ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καβάλας ΚΑΒΑΛΑΣ

Ανάγκη κάλυψης της ανάγκης της καθαριότητας με μία θέση καθαριστή /στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο 10ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καβάλας λόγω ασθένειας υπαλλήλου ΙΔΑΧ και για  τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.
           Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
               Οι αίθουσες και το ωράριο εργασίας θα καθοριστούν με την υπογραφείσα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 12-11-2018 έως και 13-11-2018, μέχρι τις 15:00, στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας Παλαιολόγου 9, Καβάλα.

Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για προσωπικο καθαριοτητας με συμβαση εργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (2) ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ στο ΔΥΕΠ του  2ου και 9ου Δημοτικού Σχολείου ΚΑΒΑΛΑΣ

Ανάγκη κάλυψης της ανάγκης της καθαριότητας από ένα (1) καθαριστή ή καθαρίστρια με σύμβαση μίσθωσης έργου για το εναπομείνον σχολικό έτος  2018 – 2019 στα κάτωθι σχολεία:
 
 • Μία θέση καθαριστή/στριας  στο ΔΥΕΠ του 2ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Καβάλας.
 • Μία θέση καθαριστή/στριας  στο ΔΥΕΠ του 9ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Καβάλας.
           Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
               Οι αίθουσες και το ωράριο εργασίας θα καθοριστούν με την υπογραφείσα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 25-2-2019 έως και 27-2-2019, μέχρι τις 15:00, στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας Παλαιολόγου 9, Καβάλα.

Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για προσωπικο καθαριοτητας με συμβαση εργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (4) ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ 5ο και 24ο Δημοτικό Σχολείο  καθώς και στο 10ο Νηπιαγωγείο Καβάλας

Ανάγκη κάλυψης της ανάγκης της καθαριότητας από ένα (4) καθαριστές ή καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου για το  σχολικό έτος  2019 – 2020 στα κάτωθι σχολεία:
 • Δυο θέσεις καθαριστών/στριών στο 24o Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.
 • Μία θέση καθαριστή/στριας στο 10o Νηπιαγωγείο Καβάλας.
 • Μία θέση καθαριστή/στριας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.
   
           Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
               Οι αίθουσες και το ωράριο εργασίας θα καθοριστούν με την υπογραφείσα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 23-9-2019 έως και 26-09-2019, μέχρι τις 15:00, στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας Παλαιολόγου 9, Καβάλα.

Δείτε την πλήρη πρόσκληση: ΑΔΑ  6Λ8Ω4653ΔΦ-ΠΧ3
Περιηγηση
Ρυθμίσεις Cookies