Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 10 Μαρ 2023
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 9

Καβάλα 10 Μαρτίου 2023

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
                                                 
    π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 14 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, με τα εξής θέματα: 
 
 
 1. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2022.
 2. Περί έγκρισης της διενέργειας των τμημάτων 1,4,6,7,9 και 10 του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, των όλων των Τμημάτων της μελέτης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 ΕΩΣ 2025 (διάστημα 26 μηνών), με την χρήση της παρέκκλισης του άρθρου 6, παρ. 10 του Ν. 4412/2016.
 3. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο: «Συντηρήσεις Κοινοχρήστων χώρων έτους 2022-2023» του διαγωνισμού Α/Α 194232.
 4. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για το έργο: «Αναπλάσεις περιοχών στη ΔΕ Φιλίππων».
 5. Έγκριση αίτησης συμμετοχής, στην πρόταση του δικτύου πόλεων «Βιώσιμη Πόλη», για την υλοποίηση του προγράμματος “Living Streets”.
 6. Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου εκτός έδρας στον Τόπειρο Ξάνθης για τον 3ο/2023.
 7. Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου εκτός έδρας στον Τόπειρο Ξάνθης για τον 4ο/2023.
 8. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετάβασης του Αντιδημάρχου Παιδείας - Πολιτισμού και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Μουμτσάκη Απόστολου, στην Χιροσίμα της Ιαπωνίας, προκειμένου να συμμετέχει και να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο Καβάλας στο εργαστήριο με θέμα: «Housing and Urban Recovery - Knowledge Exchange in Japan» κατόπιν Πρόσκλησης της Παγκόσμιας Τράπεζας,  από 10 έως 18 Μαρτίου 2023».
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
 
                                                                                       Ο Πρόεδρος
                                                                                της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
                                                                                  Ιωάννης Προμούσας
                                                                                Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies