Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 06 Φεβ 2023
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 4

Καβάλα 3 Φεβρουαρίου 2023

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
                                                 
    π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση της διακήρυξης, των όρων και των οριστικών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Καβάλας».
 2. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Εκσυγχρονισμός των υποδομών του πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων Καβάλας».
 3. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 για το έργο: «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Καβάλας» και ορισμός χειριστή για την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου.
 4. Κατάρτιση και  έγκριση όρων εκμίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλαμίτσας.
 5. Έγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο "DIGIMEDFOR: Digital tools and technology systems for the sustainable management of Mediterranean forest  resources"      (Ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογικά συστήματα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασικών πόρων της Μεσογείου) του προγράμματος Horizon.
 6. Εισήγηση για αποδοχή ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας, από τον Οργανισμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τη στήριξη των δικαιούχων προσωρινής προστασίας που έχουν φτάσει στην πόλη εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.
 7. Περί της εγκρίσεως δικονομικής απουσίας του Δήμου Καβάλας από την ένδικη διαδικασία της από …..2022 και υπ’αριθ.εκθ.καταθ. …/….2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ασκηθείσης αγωγής τακτικής διαδικασίας διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών αρθ.6 § 2 του Ν.2664/1998 του Σ. Κ. του Σ., κατοίκου  Καβάλας,  λόγω  παρασχεθείσης  συναινέσεως  του     Γραφείου  Τοπογραφικών Μελετών G.I.S. & Δημοτικής Περιουσίας του Τμήματος Μελετών και Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ανυπαρξίας αιτήματος επιδικάσεως δικαστικής δαπάνης σε βάρος του Δήμου Καβάλας.
 8. Εισήγηση επί της από …..2023 και αριθ.πρωτ…….2023 αιτήσεως του Φ. Τ. του Χ., …… του Δήμου Καβάλας,  για παροχή νομικής υποστήριξης κατ’αρθ.52 του Ν.4674/2020 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.52 του Ν.4735/2020 και ισχύει σήμερα. Δικαστήριο: Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας. Δικάσιμος: …….2023.
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ο Πρόεδρος
                                                                                της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
                                                                                  Ιωάννης Προμούσας
                                                                                Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies