Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 14 Σεπ 2023
                                                                     
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                  
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Αριθμός  Πρόσκλησης: 32
                                                                                                                  Καβάλα 14 Σεπτεμβρίου 2023
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 & 10934/9-5-2023 αποφάσεις Δημάρχου Καβάλας
 
                                                                             π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με την υπ΄αρ.488/Α.Π.:35496/25-4-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης με τίτλο: «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονία, Θράκη, Άξονας «Δράση ESO4.11.γ: Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» του ΕΚΤ+, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001728.
 2. Περί έγκρισης της διενέργειας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γγ και 32Α του Ν. 4412/16 της «Υπηρεσία συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού» για την εύρυθμη λειτουργεία των τμημάτων του  Δήμου Καβάλας».
 3. Έγκριση πρακτικών #1/11-09-2023 και #2/14-09-2023 για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο  «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου - λοιπών κοινόχρηστων χώρων, αρδευτικών δικτύων και κλάδευσης δέντρων», διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών».
 4. Έγκριση Πρακτικού I αξιολόγησης προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2023».
 5. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας στον Τόπειρο Ξάνθης για τον 9ο/2023.
 6. Γνωμοδότηση για άσκηση από το Δήμο μας κτηματολογικής αγωγής αρθ.6 § 2 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας κατά α) του Ελληνικού Δημοσίου που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και β) Κ. Σ. του Χ., κατοίκου Καβάλας, για τη διόρθωση εσφαλμένης αρχικής εγγραφή στο Κτηματολογικό Γραφείο Καβάλας, της ….. (γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ ……., εμβαδού 33 τ.μ.) και ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση και εκδίκαση της κτηματολογικής αγωγής.
 7. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδες).
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
.
 
 
                                                                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
                                                                                         Ιωάννης Προμούσας
                                                                                         Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies