Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 20 Ιαν 2023
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 2

Καβάλα 20 Ιανουαρίου 2023

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
                                                 
    π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 24 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση της διακήρυξης, των όρων και των οριστικών τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΒΑΚ: Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων έτους 2022-2023».
 2. Έγκριση Πρακτικού I αξιολόγησης προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό «Ανάπλαση της πλατείας Νεαπόλεως στην περιοχή των Ποταμουδίων Δήμου Καβάλας».
 3. Έγκριση Πρακτικού ΙI στο διαγωνισμό «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2022».
 4. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 για το έργο: «ΣΒΑΚ: Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων έτους 2022-2023» και ορισμός χειριστή για την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου.
 5. Περί έγκρισης της διενέργειας με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Μηχανογράφησης στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» για το Δήμο Καβάλας έτους 2022 - 2023», διάρκειας  πέντε (5) μηνών από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
 6. Έγκριση πρακτικών #1/18-01-2023 και #2/18-01-2023 για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων του, με διάρκεια Δώδεκα (12) μηνών».
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αποζημίωση ρυμοτομούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας Σ… και Ζ…… στο ΟΤ … στον οικισμό Παληό Καβάλας» στην πρόσκληση με κωδικό «K.X.2020» του Πράσινου Ταμείου.
 8. Έγκριση υποβολής αιτήματος παράτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων» (ΟΠΣ 5074824) έως 31.8.2023.
 9. Απάντηση στο υπ’αριθ.πρωτ.16715/2022 έγγραφο Γραφείου Τοπογραφικών Μελετών G.I.S. & Δημοτικής Περιουσίας Τμήματος Μελετών και Έργων της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Καβάλας με θέμα «Ιδιοκτησίες Δήμου Καβάλας» και σύνταξη εισηγήσεως για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς απόδοση της εισφερομένης γης πράξης εφαρμογής Περιγιαλίου (σύνταξη εξωδίκων προσκλήσεων αρθ.12 § 7 στοιχ.β του Ν.1337/1983 όπως ισχύει).
 10. Εισήγηση για αποδοχή ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας, από τον Οργανισμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τη στήριξη ευάλωτων ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καβάλας.
 11. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετάβασης του Αντιδημάρχου Παιδείας - Πολιτισμού και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Μουμτσάκη Απόστολου, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχει  και να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο Καβάλας στη  Σύνοδο του Δικτύου Β40 με θέμα «Β40 Balkan Cities Network Summit 2023» στις 20 με 24 Ιανουαρίου 2023.
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.

 
 
 
 
                                                                                       Ο Πρόεδρος
                                                                                της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
                                                                                  Ιωάννης Προμούσας
                                                                                Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies