Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 24 Νοε 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 54

Καβάλα 24 Νοεμβρίου 2022

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
                                                 
    π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, με τα εξής θέματα:
 1. Έγκριση της υπ' αριθ. 31/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση  Οικονομικού Απολογισμού  έτους 2021».
 2. 18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους  2022.
 3. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2023
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους.
 5. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Δημοτικής Κοινότητας Αμυγδαλεώνα).
 6. Παραλαβή της μελέτης Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Καβάλας».
 7. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και τις τροποποιήσεις αυτού.
 8. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων περιπτέρων οικονομικού έτους 2023.
 9. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, διοργάνωσης εκθέσεων, εγκαινίων κλπ οικονομικού έτους 2023.
 10. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 11. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Καβάλας.
 12. Καθορισμός τελών χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων διαφημιστικών πινακίδων.
 13. Καθορισμός τέλους κοινοχρήστων χώρων για χρήση εδάφους υπεδάφους.
 14. Καθορισμός τελών διαφημίσεων.
 15. Έγκριση της διακήρυξης, των όρων και των οριστικών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων 2022-2023».
 16. Έγκριση της διακήρυξης, των όρων και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εκσυγχρονισμός των υποδομών του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων Καβάλας».
 17. Eπικύρωση πρακτικού #3/24-11-2022 περί κατακύρωσης των τμημάτων της σύμβασης στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά τμήμα, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τον Ηλεκτροφωτισμό και τη Συντήρηση Οδών Κτηρίων & Κοινόχρηστων Χώρων».
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
                                                                                       Ο Πρόεδρος
                                                                                της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
                                                                                  Ιωάννης Προμούσας
                                                                                Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies