Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Εκτακτη Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 24 Νοε 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 53

Καβάλα 23 Νοεμβρίου 2022

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
                                                 
    π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη «δια περιφοράς» με αποστολή email στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, από ώρα 9:00 έως 11:00 πμ., σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση του κατεπείγοντος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 2. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Καβάλας στο πλαίσιο της με κωδ.08_ΕΠΑΝΕΚ πρόσκλησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ».
 3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας - ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ για την Πράξη με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Καβάλας» και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 4. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Δήμου Καβάλας για την Πράξη με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Καβάλας» και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 5. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και Δημοτικού Ωδείου Καβάλας για την Πράξη με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Καβάλας» και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 6. Έγκριση μελετών Υποέργου 1 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Καβάλας» και Υποέργου 3 με τίτλο «Προβολή και Επικοινωνία της Πράξης Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Καβάλας» της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Καβάλας»
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Καβάλας» στην πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ».
 8.  Το κατεπείγον της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής συνίσταται στην αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του φακέλου της προτεινόμενης πράξης και την υποβολή της στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» που έχει ορίσει καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30-11-2022.
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
 
                                                                                       Ο Πρόεδρος
                                                                                της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
                                                                                  Ιωάννης Προμούσας
                                                                                Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies