Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Εκτακτη συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 28 Ιουλ 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 38Καβάλα 27 Ιουλίου 2022

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
        π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 28 Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη «δια περιφοράς» με αποστολή email στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, από ώρα 12:00 έως 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών και της μελέτης  του Υποέργου  2 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»
 3.  Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δήμου Καβάλας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΖΥΓΟΥ» και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Καβάλας» .
Το κατεπείγον της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής συνίσταται στην ύπαρξη καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, η οποία είναι η 29η Ιουλίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «Sub 2-16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
 Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies