Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Δια ζωσης εκτακτη συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 22 Ιουν 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 29Καβάλα 22 Ιουνίου 2022

Προς:
  1. Δήμαρχο Καβάλας
  2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
  3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
        π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη δια ζώσης έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 22 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13,00΄, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4940/2022 - ΦΕΚ 112/Α/14-6-2022 και τη με αριθ.380/αρ.πρωτ.39456/15-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
2. Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου εκτός έδρας στην Θεσσαλονίκη.

Το κατεπείγον της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής συνίσταται στην αναγκαιότητα μεταφοράς του ανακυκλώσιμου υλικού στο ΚΔΑΥ Θεσσαλονίκης κατόπιν ενημέρωσης από το ΚΔΑΥ Ξάνθης ότι θα παραμείνει κλειστό λόγω της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του και κατά συνέπεια απαιτείται η άμεση λήψη της σχετικής απόφασης για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής
 
Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies