Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 01 Αυγ 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 39


Καβάλα 29 Ιουλίου 2022

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
                                                 π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
                                                 π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
                                                 π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 4 Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση της με αριθμό 45/2022 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β’ Τριμήνου προϋπολογισμού Δημοτικού Ωδείου  οικ. έτους 2022».
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 83/2022 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας με θέμα «Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
 3. Έγκριση της με αριθμό 84/2022 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης (Β’ Τριμήνου) εκτέλεσης προϋπολογισμού  του νομικού προσώπου, οικ. έτους 2022».
 4. Έγκριση της με αριθμό 126/2022 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με θέμα: «6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αποζημίωση ρυμοτομούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Αντωνιάδη Κίμωνα-Αλεξάνδρου και Ευθυμιάδου Σοφίας επί των οδών Πύρρου και Θερμοπυλών στην Καβάλα» στην πρόσκληση με κωδικό «K.X.2020» του Πράσινου Ταμείου.
 6. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ» και ορισμός μελών με τον αναπληρωτή τους στην επιτροπή παρακολούθησης.
 7. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Καβάλας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στον Δήμο Καβάλας».
 8. Έγκριση πρακτικών #1/28-07-2022 και #2/28-07-2022 για τον Aνοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014 – 2020», για το έτος 2022» και προϋπολογισμού 37.660,93€ προ ΦΠΑ.
 9. Έγκριση πρακτικών #1/29-07-2022 και #2/29-07-2022 για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Ογκωδών Αποβλήτων, Πράσινων Αποβλήτων, Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και λοιπών Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Καβάλας ετών 2022 και 2023».
 10. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας 2022-2023» του διαγωνισμού Α/Α 190132.
 11. Αποδοχή δωρεάς.
 12. Δωρεά παγκακίου.
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
 
                                                                                       Ο Πρόεδρος
                                                                                της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
                                                                                         Ιωάννης Προμούσας
                                                                                         Αντιδήμαρχος Καβάλας
 
Ρυθμίσεις Cookies