Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 13 Μαϊ 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 22

ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καβάλα 13 Μαϊου 2022

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
        π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 17 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 643/24.09.2021/Α.Π.69472/24.09.2021(Α.Δ.Α.ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 1. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους  2022.
 2. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και Δικτύου Πόλεων Βιώσιμη Πόλη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη στην παρακολούθηση Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας».
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Καβάλας» στην πρόσκληση 4.3.1_2021_Ε.Υ Ε.Π.Α.Α. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 4. Διαβίβαση του Πρακτικού 2 για  τον διαγωνισμό του έργου: «Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα στις Κρηνίδες Καβάλας» με Α/Α 184406 για έγκριση.
 5. Περί κατακύρωσης της προμήθειας στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου Καβάλας».
 6. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
 7. Περί έγκρισης της διενέργειας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 της Προμήθειας τριών λέμβων ενός θαλάσσιου μοτοποδήλατου και των απαραίτητων εξαρτημάτων τους.
 8. Αποδοχή δωρεάς στον Δήμο Καβάλας οργάνων γυμναστικής από τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (Δ.Ε.Δ.Α.).
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 

 
Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής
 
Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies