Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 11 Μαϊ 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 21

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καβάλα 10 Μαϊου 2022

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
        π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη «δια περιφοράς» με αποστολή email στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, από ώρα 9:00 έως 11:00, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 643/24.09.2021/Α.Π.69472/24.09.2021(Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Παράταση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων, μηχανημάτων, δίκυκλων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και αλυσοπρίονων Δήμου Καβάλας.

Το κατεπείγον της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής συνίσταται στην αναγκαιότητα λήψης της ανωτέρω απόφασης για το λόγο ότι, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ασφάλισης των οχημάτων, μηχανημάτων, δίκυκλων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και αλυσοπρίονων του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021» λήγει στις 14-05-2022 και η ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης των εν λόγω υπηρεσιών βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της διενέργειας – αξιολόγησης λόγω καθυστερήσεων στις γνησιότητες των εγγράφων που πρέπει να ολοκληρωθούν .
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 

 
Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής
 
Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies