Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 06 Μαϊ 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 20

ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καβάλα 6 Μαϊου 2022

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
        π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 10 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 643/24.09.2021/Α.Π.69472/24.09.2021(Α.Δ.Α.ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση της με αριθμό  20/2022 απόφασης, του  Διοικητικού Συμβουλίου   του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας με θέμα: «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
 2. Έγκριση της με αριθμό 21/2022 απόφασης, του  Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης A’ Τριμήνου προϋπολογισμού Δημοτικού Ωδείου  οικ. έτους 2022».
 3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δήμου Καβάλας και ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ για το έργο “Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υπαίθριου θεάτρου εντός του εξωτερικού περιβόλου του Φρουρίου Καβάλας” στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο “Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης” (κωδικός Δράσης 16293) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αποτελεί το Υπουργείο Ευθύνης.
 4. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Καβάλας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
 5. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του προϋπολογισμού της πράξης «Αποκατάσταση κτιρίων στο Χερσαίο Τείχος και προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων» (ΟΠΣ 5009769).
 6. Παραλαβή της μελέτης «Αποκατάσταση Φ.Ο. «Κοιτώνα Αξιωματικών» στο ιστορικό διατηρητέο μνημείο φρούριο».
 7. Αποδοχή ή μη δωρεάς οικοπέδου επί της οδού Κόδρου.
 8. Έγκριση πρακτικού «Περί αποσφράγισης της προσφοράς στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 2022-2023».
 9. Έγκριση πρακτικών α) Περί αποσφράγισης της προσφοράς στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ» και β) Περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και ελέγχου οικονομικής προσφοράς και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ».
 10. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και τις τροποποιήσεις αυτού.
 11. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις και εξειδίκευση της αντίστοιχης πίστωσης.
 12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 143/2022 απόφαση της Ο.Ε. «Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις και εξειδίκευση της αντίστοιχης πίστωσης»..
 13. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους.
 14. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 15. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή (Δήμου Καβάλας).
 16. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή (Δημοτικής Κοινότητας Λιμνιών).
 17. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή (Δημοτικής Κοινότητας Λυδίας).
 18. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή (Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων).
 19. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή (Δημοτικής Κοινότητας Χαλκερού).
 20. Εισήγηση επί των υπ’αριθ.πρωτ α) …….αιτήσεως του …., β) .…. αιτήσεως του ….., γ) …… αιτήσεως του ….. και γ) ….. αιτήσεως …….., για παροχή νομικής υποστήριξης κατ’αρθ.11 του Ν.4915/2022, και 52 του Ν.4674/2020, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων, 52 του Ν.4735/2020, 35 του Ν.4795/2021, και ισχύει σήμερα. Διαδικασία: Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά τον ισχύοντα Κ.Π.Δ. Κλήση: Για παροχή εξηγήσεων κατόπιν μηνύσεως ιδιώτη. Ημερομηνία παροχής εξηγήσεων: …..
 
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε για τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.

 
Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής
 
Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies